Výrobní typ bramborářský

Meclovská zemědělská, a. s. hospodaří v podmínkách výrobního typu bramborářského, subtypu ječného. Průměrná nadmořská výška je 430 m.n.m.

Struktura zemědělská půdy (stav 2018)

zemědělská půda celkem:
3 537,06 ha

orná půda:
2 947,59 ha

trvalé travní porosty (TTP)
589,49 ha

zemědělská půda v méně příznivých oblastech (LFA):
2 886,16 ha (z toho 469,47 ha TTP)

Veškerá zemědělská půda se nachází v nitrátově zranitelných oblastech (NZO).

Skladba jednotlivých plodin

pšenice ozimá
cca 800 ha

ječmen ozimý
cca 300 ha

jarní obiloviny
cca 100 ha

řepka ozimá
cca 350 ha

kukuřice na siláž
cca 800 ha

ostatní pícniny
cca 600 ha

Netradiční přístup

Meclovská zemědělská, a. s. do svého osevního postupu zařazuje i netradiční plodiny. Od roku 2014 pěstuje každým rokem na 15 ha brambory pro výrobu škrobu. Ty jsou pak odváženy do škrobárny v Horaždovicích. V roce 2018 bylo cca 30 ha oseto ostropestřcem mariánským, plodinou určenou pro výrobu potravinových doplňků ke zlepšení funkce jater.

Investujeme do budoucnosti

Stejně jako u živočišné výroby, tak i u rostlinné výroby společnost investuje do nových technologií a strojních mechanismů. Opět je využívána podpora PGRLF, a. s. ve formě dotací úroků z úvěrů při nákupu nové zemědělské techniky. V roce 2011 jsme využili možnost vstoupit do dotačního programu Operačního fondu životního prostředí (OPŽP) a získat dotaci na technologie vedoucí ke snižování emisí amoniaku do ovzduší. Veškeré tyto prostředky nám tak pomáhají snížit vysokou finanční náročnost při nákupu nových investic.