Výstavba

O výstavbě bioplynové stanice (dále jen BPS) začala společnost uvažovat v roce 2010, tedy rok poté, kdy došlo k dramatickému poklesu výkupních cen mléka, hlavní obchodované komodity společnosti. Původní záměr výstavby v BPS v Srbech narážel na nevoli místních občanů, přestože by odpadní teplo zde mohlo sloužit k vytápění celé obce, a také na nutnou změnu územního plánu obce. Výhoda naopak spočívala v blízkosti jedné ze “surovin” pro BPS – hovězí kejdy ze zdejšího provozu živočisné výroby. Po opuštění úvah vystavět BPS v blízkosti areálu v Srbech jsme se rozhodli umístit stavbu přímo do současného zemědělského areálu v Meclově. Konkrétně do míst, kde stály již nepoužívané budovy poroden prasnic. Umístění v meclovském areálu rovněž nahrával fakt, že nebylo nutné měnit územní plán obce. Další výhodou byla možnost využít odpadní teplo k vytápění provozních budov společnosti.

Výroba elektřiny

Po uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení výroby elektřiny se společností ČEZ Distribuce, a. s. v dubnu 2011 a následném získání stavebního povolení k červnu 2011 společnost začala s výstavbou vlastní stanice o rezervovaném výkonu 1.000 kW el. energie. Vlastní výstavba, včetně instalace technologie, byla dokončena v březnu 2012 a po stanovených administrativních úkonech došlo dne 8. května 2012 k připojení do energetické soustavy ČR. Ročně dodáváme do sítě cca 7.800 MWh elektrické energie, což je pro představu roční spotřeba cca 2.000 domácností. Dosud největší investice společnosti za celou dobu její existence ve výši přesahující 90 milionů korun by měla ekonomicky stabilizovat společnost a omezit vlivy kolísání výkupních cen zemědělských komodit.

Kruh v kruhu

Bioplynová stanice je stavebně řešena pomocí dvoustupňového fermentoru “kruh v kruhu” a koncového skladu na digestát. Fermentor a koncový sklad jsou propojeny pomocí tzv. technického sklepa, kde je umístěna přečerpávací jednotka umožňující přečerpávání substrátu mezi fermentory a koncovým skladem. Srdcem celé bioplynové stanice je pak budova kogenerace, ve které jsou umístěny dvě kogenerační jednotky – motory na bioplyn s generátory a ovládací prvky bioplynové stanice. Naše bioplynová stanice využívá k procesu vzniku bioplynu kukuřičnou siláž, travní a jetelovou senáž, chlévskou mrvu a kejdu skotu, případně také kejdu prasat. K případnému ředění substrátu jsou k dispozici silážní štávy. K mezofilní fermentaci (při 40 st. C), při které vzniká bioplyn, tak využíváme minimálně z 30% celkové hmotnosti vstupu surovin vedlejší produkty živočišné výroby.